How to Play 🎮

• Use Up/Down Key to control Claw tool.

Team ⚒️

• Felipe Inoue: 💻 Code 
Portfolio: https://fiwon123.itch.io

• Heitor Gushiken: 🎨 Art 
 Portfolio:  https://itch.io/profile/hgushi

• Ricardo Badan: 📐 Game Design 
Portfolio:  https://ricardobadan.itch.io

• Tony Martins: 💻 Code
 Portfolio: https://tony2055.itch.io

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.